MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

Formiranje i vođenje tima/timske uloge

Za lidere je jedan od najčešćih izazova kako da vode tim koji će biti produktivan, efikasan, inovativan i koji će ostvarivati postavljene ciljeve. Lideri koji znaju koje su to faze u formiranju tima, šta je njihova uloga u svakoj fazi, kako da vode tim iz jedne u drugu fazu i kako da radne zadatke rasporede prema ulogama koje članovi njihovog tima imaju, uspješnije prevazilaze pomenute izazove.

Konstruktivno i asertivno komunciranje

Interna komunikacija jedan je od najvažnijih faktora koji utiče na zadovoljstvo zaposlenih što značajno utiče na uspjeh poslovanja, produktivnost, inovativnost, te otvara širom vrata uspješnom poslovanju i kreiranju dobrog imidža. Kvalitetna interna komunikacija pridonosi stvaranju atmosfere u kojoj su ljudi voljni da rade, jača moral i motivaciju, pomaže organizaciji da uči. Zaposleni su važan izvor informacija i ideja.

Uloga povratne informacije u poslovanju

Malo šta razlikuje uspješnu kompaniju, od prosječne ili neuspješne, kao kultura u kojoj se njeguje otvorena i direktna komunikacija. Da bi se to postiglo potrebno je znati na koji način da se uputi kritika zaposlenima, a da se oni pri tome ne demotivišu. Koliko često treba da se daju negativne, a koliko često pozitivne povratne informacije, kako stvoriti klimu u kojoj se njeguje upućivanje i prihvatanje povratnih informacija?

Motivacija zaposlenih

Zaposleni koji nisu motivisani imaju manju produktivnost, slabije ostvaruju radne ciljeve, često kvare atmosferu u timu, razmišljaju da napuste tim ili čak kompaniju. Nije uvek lako motivisati zaposlenog, ali kada znamo šta je ono što njega konkretno motiviše i kontinuirano radimo na održavanju njegove motivacije, kao rezultat imamo zadovoljnog zaposlenog koji ostvaruje željene rezultate.

Upravljanje konfliktima

Konflikti koji se ne rješavaju izazovni su, ne samo za zaposlene koji su u konfliktu, već i za njihove najbliže kolege, ostale članove tima i lidere. Oni mogu ozbiljno da naruše timsko funkcionisanje, produktivnost i ostvarivanje ciljeva. Upravljanje konfliktima je lakše kada znamo vrste konflikata, različite stilove konflikata i kako da članovima tima pomognemo da izađu iz konfliktne situacije.

Upravljanje stresom

Savremeno poslovanje zahtijeva brze promjene i prilagođavanje tim promjenama što zaposlenima može da bude veoma stresno. Izvori stresa su različiti, a njihovo prepoznavanje, individualno doživljavanje, te posljedice koje imaju ključni su elementi u boljem upravljanju stresom.

Razvoj liderskih vještina

Uspješan lider zna kako konstruktivno da komunicira i uputi povratnu informaciju članovima tima, kako da motiviše sebe i svakog člana pojedinačno, zna na koji način da rasporedi radne zadatke, kako da primenjuje različite stilove rukovođenja, upravlja timovima na daljinu, upravlja konfliktima, vremenom i stresom.

Trening medijskog nastupa

Nastupi u medijima najvažniji su instrument strateških odnosa s medijima. Vršimo obuku za sve vrste javnog nastupa: konferencije za novinare, izjave i intervjue, priprema za učešća u TV emisijama, TV duelima, debatama. Obuka je namjenjena menadžmentima kompanija, PR i marketing sektorima i svim ličnostima koje imaju obavezu i potrebu da javno nastupaju.