MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

Osnovna djelatnost agencije Sigma solutions d.o.o Banja Luka, kreiranje je ugleda kompanija i organizacija. Ovo je složena aktivnost, koja zahtijeva poznavanje različitih aspekata poslovanja jedne kompanije. Kako bi to ostvarili, u Agenciji postoje četiri odjela: 

  • Odjel za strateško komuniciranje,
  • Odjel za istraživanje tržišta i javnog mnjenja,
  • Odjel za ljudske resurse,
  • Odjel za medije.

U Agenciji je angažovan veći broj stručnjaka, prije svega iz oblasti psihologije i ekonomije, ali i drugih profesija. Različita naučna polja iz kojih članovi našeg tima dolaze, te različita dugogodišnja iskustva svakog od saradnika, doprinijela su da probleme na kojima radimo sagledavamo iz različitih perspektiva, te ih razumijemo na dubljem nivou. 

Naš rad je zasnovan na nekoliko principa. 

  • Naši programi zasnovani su na fundamentalnim znanjima iz nauka, koje su neophodne za rad Agencije. Ne podržavamo rad koji se bazira na sumnjivim teorijskim pristupima, koji se nude kroz razne kurseve, a čije pretpostavke nisu prošle empirijsku provjeru.
  • Naše programe prilagođavamo karakteristikama svakog od klijenata. Šablonski pristupi, nisu adekvatan odgovor na različite potrebe klijenata. 
  • Naš pristup problemima je holistički i sistemski. Kompanije su složeni mehanizmi, tako da nije moguće mijenjati jedan segment, bez mijenjanja  onih segmenta koji su u interakciji sa njim. Takođe, poslovanje kompanije nije moguće posmatrati izvan šireg socijalnog i društvenog konteksta.
  • U našem radu uvažavamo mentalitet zaposlenih i saradnika. Prilikom kreiranja programa nije dovoljno da znamo samo osnovne sociodemografske karakteristike, već je potrebno uzeti u obzir i specifičnosti mentaliteta, tj. načina na koji pojedinac i grupa misli, ograničenja i kapacitete koji iz toga proističu, te vrijednosni sistem pojedinca i grupe.

Bez obzira na problem, budite dio RJEŠENJA.